t

Resort Information

โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงของค่าธรรมเนียมแผนที่พักเนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษีการบริโภค

เนื่องจากการปรับปรุงภาษีการบริโภคของญี่ปุ่นในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 เราจะเปลี่ยนแปลงราคาของแผนที่พักบางแห่งเป็นราคาภาษีการบริโภค 10% สำหรับการจองทั้งหมดหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม การจองที่ทำในวันที่ 30 กันยายนหรือเร็วกว่านั้นจะยังคงมีให้ตามราคาปัจจุบัน
※โปรดทราบว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงการจองหลังจาก 30 กันยายน 2019 จะมีการเรียกเก็บภาษีการบริโภค 10%