Play
Land

ZIP-LINE

กรุณาลองเล่น zip-line ความยาว 100 ม.!!
ช่วงเวลา 5-20 ส.ค,16-18 ก.ย., 7-9 ต.ค.
เวลา 9:30 – 15:30
ราคา อายุตั้งแต่ 7 ปี: 1,100 เยน * นำ้หนัก: 20 – 80 กก.
สถานที่ บริเวณ กอนโดล่า

WOODY MAZE

เขาวงกตไม้ ชวนคุณมาคลายปริศนาหาทางออก!
ช่วงเวลา 5-20 ส.ค.,16-18 ก.ย., 7-9 ต.ค.
เวลา 9:30 – 15:30
ราคา อายุตั้งแต่ 7 ปี: 1,000 เยน อายุตำ่กว่า 6 ปี : ฟรี * เข้าพร้อมผู้ปกครอง (คิดค่าเข้า) * ราคาต่อ 1คน/1รอบ
สถานที่ บริเวณ กอนโดล่า